Кои са типичните причини, поради които да си наемете коуч?
Много са причините, поради които индивид или екип могат да изберат да работят с коуч, включително, но не само следните:
• Нещо спешно, провокиращо или вълнуващо, което е на карта (предизвикателство, цел извън зоната на комфорт или възможност).
• Имате липси в знанията, уменията, увереността или ресурсите.
• Имате желание да ускорите постигането на резултати.
• Липсва Ви яснота по отношение на избори, които е нужно да направите.
• Ако успехът е започнал да става проблем за Вас.
• Ако личният живот и работата Ви не са балансирани и това създава нежелани последици.
• Имате нужда да откриете своите основни силни страни и как да ги използвате по най-добрия начин

В коучинг разговора могат да бъдат използвани множество концепции, модели и принципи, извлечени от поведенческите науки, мениджмънт литературата, духовните традиции и/или изкуствата и хуманитарните науки с цел:
• Да се увеличи себеосъзнатостта на клиента и осъзнатостта за заобикалящите го хора;
• Да се поощри смяна на перспективата у клиента;
• Да се насърчи откриването на нови прозрения от клиента;
• Да се предоставят нови рамки/”очила”, през които клиентът да разгледа възможностите и предизвикателствата;
• Да се активизира и вдъхнови клиентът за действия, които да го придвижат напред.
Поощрителен подход (Appreciative Inquiry):
Коучингът включва и поощрителен подход, който се основава на това кое е правилно, кое работи, какво се желае и от какво клиентът има нужда, за да достигне до желаните резултати. Използвайки поощрителния подход, коучът моделира конструктивни комуникационни умения и методи, които клиентът (индивид или екип) може да използва, за да увеличи ефективността в своята комуникация. Коучът използва изследване и проактивни (а не реактивни) начини да управлява възможностите и предизвикателствата, предоставяне на конструктивна перспектива при наблюденията и обратната връзка, за да може да бъде извлечен най-положителният отклик от клиента, както и това клиентът да си представи успеха, а не да се фокусира върху проблемите. Поощрителният подход е прост за разбиране и приложение, но ефектът му за отваряне на нови възможности и насърчаване на действието може да бъде огромен.

Как може да се измери успехът от коучинг процеса?
За измерването може да се мисли по два различни начина: външни показатели за представянето и вътрешни показатели за успеха. В идеалния случай се използват и двата типа измерители.
Сред примерните външни измерители са:
• Постигане на коучинг целите, заложени в началото на коучинг взаимоотношението.
• Увеличение на приходите.
• Повишение.
• Обратна връзка за представянето, която се придобива от представителна група от средата на клиента (например, преки подчинени, колеги, клиенти, прекия ръководител, самия мениджър).
• Данни за лично и/или представяне на бизнеса (например, производителност, измерители за ефикасност и ефективност).
• В идеалния случай подбраните външни измерители на успеха на клиента в коучинг процеса трябва да са неща, които клиентът (индивид или екип), вече измерва и върху които клиентът е способен да влияе пряко.

Източник:Интернет